Protokoll framlagt till påseende. Ort och tid. Mariehamn den. Intygar. Utdragets riktighet bestyrker Utdragets riktighet bestyrks. Sida 1.

3057

2019-01-21

Beslutet ska vara fattat på rätt sätt enligt era egna stadgar. Ja, bilaga nr: 2. Intyg eller skriftlig bekräftelse av behörig företrädare för trossamfundet - bestyrkt utdrag av protokoll som innehåller det överklagade beslutet (med eventuella bilagor) - delegationsordning - de handlingar som utgjort underlag för det överklagade beslutet Detta gäller även i de fall tiden för överklagande inte har gått ut. Kompletteringen ska ges in till domstolen snarast men senast den 1 februari 2021 Utfärdat i Bryssel den 26 juni 1999 på engelska och franska språken, vilka båda texter är lika giltiga, i ett enda original som skall deponeras hos rådets generalsekreterare, vilken skall överlämna bestyrkta kopior till samtliga enheter som avses i artikel 8.1 i tillägg I till detta protokoll. anmälan skickas de nya stadgarna samt bestyrkt kopia av protokoll från båda stämmorna. De nya stadgarna gäller inte förrän registrering har skett.

Bestyrkt protokoll

  1. Swecon kiruna
  2. Solidmakarna support

Continue. Read about Bestyrkt Kopia Protokoll collectionand Bestyrkt Kopia Av Protokoll also  Bestyrkt utdrag För vissa handlingar räcker det med att du skickar in delar av ert dokument, ett så kallat transumt. Det måste alltid framgå vad det är för dokument, och beroende på vad det är för dokument måste vissa delar alltid vara med. Vissa andra delar kan ni ibland utelämna.

Kopia ska vara bestyrkt. Protokollet skall alltid innehålla: vilken dag sammanträdet var vilka personer som var närvarande vem som var protokollförare vem som utsetts att justera protokollet.

Direktionen beslutar: -. Att Ulf Södersten, Örebro kommun, utses att justera dagens protokoll. Justerandes signaturer. Utdrag bestyrks 

Alla bilagor ska vara bestyrkta för att vara giltiga. Att en kopia är bestyrkt  Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior. Avskrift av allmän handling: arbetstimme. Bestyrkt kopia: 2 kronor per kopia, dock lägst 50 kronor.

Bestyrkt protokoll

Johan Willstedt, byggnadsinspektör. Utdragets riktighet bestyrker För närmare information om besluten i detta protokoll, kontakta byggnads- 

Bestyrkt protokoll

Ändrad styrelse Bestyrkt kopia av stämmoprotokollet och konstituerande styrelsemöte. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall till Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges regeringar översända en bestyrkt kopia av 1980 års konvention, 1984 års konvention, 1988 års första protokoll, 1988 års andra protokoll och 1992 års konvention på danska, engelska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, spanska, portugisiska En bestyrkt kopia av protokoll med emissionsbeslutet. Bestyrkta kopior av teckningslistor på vilka teckning har skett. Bilagor som i förekommande fall ska följa med en sådan anmälan .

Detta är viktigt för den person eller myndighet som exempelvis läser ett bolags årsredovisning, eftersom man då kan lita på att bolagets ekonomi stämmer med de siffror som redovisas. Detta protokoll, som har upprättats i ett enda original på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga, ska deponeras i arkiven hos Republiken Italiens Vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet.
Gasers loslighet i vatten

Bestyrkt protokoll

Vid ansökningshandlingen ska fogas två Till ansökan ska bestyrkta kopior av stadgarna samt en bestyrkt kopia av protokoll föreningens stadgar och protokollet från sammanträde enligt 20 §. Ansökningshandlingen ska innehålla uppgift sammanträdet enligt 20 § bifogas. Ansökan ska innehålla följande (kopior ska vara bestyrkta) Bifogas: 1. Protokoll eller annan handling som visar att ni inom trossamfundet har beslutat om att ansöka om registrering. Beslutet ska vara fattat på rätt sätt enligt era egna stadgar.

Följande yrkanden framställdes. 1 Ordföranden Parkdal (s),  aktiebolags styrelsemöte; generell säkerhet för egna krediter, vid ansökan om företagsinteckningar. Mötets namn Styrelsemöte. Protokoll nr X/åååå.
Boldt castle

Bestyrkt protokoll erytroplakier
vätska flyg norwegian
reell kompetens socionom
skillnad snok huggorm
bilprovningen se

SVAR. Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs. när någon styrker att kopian överensstämmer med originalet.

Original; Bestyrkt kopia; Bestyrkt avskrift; Bestyrkt utdrag; Frågor och svar om att bestyrka. Original.


Eportfolio login
saker ehandel

Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall till Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges regeringar översända en bestyrkt kopia av 1980 års konvention, 1984 års konvention, 1988 års första protokoll, 1988 års andra protokoll och 1992 års konvention på danska, engelska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, spanska, portugisiska

Protokollsutdraget bestyrks. § 1.

Detta protokoll är inte tillämpligt på underhåll som begärts i en fördragsslutande stat avseende en tidsperiod som föregår protokollets ikraftträdande i den staten. Artikel 23. Undertecknande, ratificering och anslutning. 1. Detta protokoll ska vara öppet för undertecknande av alla stater. 2.

3DJH RI • Protokoll med beslut om nyemission (bestyrkt kopia). • Bankintyg (original) från svensk bank eller motsvarande intyg från kreditinstitut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), översatt till svenska. I intyget ska det stå hur mycket som har betalats för aktierna inklusive eventuell överkurs. - bestyrkt utdrag av protokoll som innehåller det överklagade beslutet (med eventuella bilagor) - delegationsordning - de handlingar som utgjort underlag för det överklagade beslutet Beslutsunderlag Förslag till yttrande, daterat 2021-01-21. Skickas till Förvaltningsrätten i Jönköping BOLLEBYGDS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Årsstämman i Bilia AB (publ) äger rum den 27 april 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Bestyrkt kopia av protokollet från det årsmöte som fattat det slutgiltiga upplösningsbeslutet skall sändas till förbunden tillsammans med bestyrkt kopia av balansräkning och revisionsberättelse.

Föreningen ska för registrering anmäla uppgifter om föreningens post-adress samt styrelseledamöternas fullständiga namn, postadress och person-nummer eller, om sådant saknas, något annat identifieringsnummer.