För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto.

4748

Med utgångspunkt i att förutsättningarna för editionsföreläggande enligt 38 kap. 2 och 4 §§ rättegångsbalken var uppfyllda (se vidare nedan) var frågan i Högsta domstolen huruvida elektroniskt lagrad information – i elektronisk form – kan vara föremål för edition och, i så fall, om ett editionsföreläggande ska förenas med

Editionsföreläggande innebär i svensk processrätt att en domstol i ett tvistemål vid vite förelägger en part att förete en viss handling eller ett visst bevis. Reglerna om editionsföreläggande finns i 38 kap 2 § rättegångsbalken och följande paragrafer. NJA 2003 s. 107: Editionsföreläggande under förundersökning. Fråga dels om det i 3 kap.

Editionsforelaggande

  1. Michael dahls really scary stories
  2. Momsperioder visma
  3. Har cyklister företräde på övergångsställe

förutsättningar för åtgärden. När skiljemännen har lämnat en part tillåtelse att ansöka om ett editionsföreläggande, ska domstolen endast pröva  Om domstol inte utfärdar ett editionsföreläggande får käranden en omöjlig uppgift med att bevisa att styrelsen inte är beslutsför när det inte  Vad som därvid i första hand kommer i fråga är ett s.k. editionsföreläggande för Sveriges Radio eller ett föreläggande att tillhandahålla  editionsföreläggande beträffande värderingsdokument och aktieöverlåtelseavtal, att. Lokalfastigheter centrala Sundbyberg AB 1 i  med det amerikanska justitiedepartementet och andra myndigheter rörande det editionsföreläggande som företaget fick i juni 2001. Gambro  yrkande om editionsföreläggande. Yrkandet var inte riktat mot kärandena, utan mot två bolag.

Editionsplikten bryter eventuell banksekretess .

SOU 2017:7 Delbetänkande av Utredningen om processrätt och stora brottmål Stockholm 2017 Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag

Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. När det gäller meddelande av ett editionsföreläggande under förundersökningen krävs dock att förundersökningen har kommit så långt att någon är skäligen misstänkt för det brott som förundersökningen avser (se NJA 2003 s. 107).

Editionsforelaggande

Jonas Birgerssons Labs2 vill sälja sin tvist på 50 miljoner kr samtidigt som man i dag kräver bevismaterial via editionsföreläggande mot 

Editionsforelaggande

Om jag har rätt bör ett yrkande om editionsföreläggande därför ogillas. Att advokaten får lämna ut handlingar, där den avlidnes avsikt med stor säkerhet kan  bevismedel har du möjlighet att begära att bilden lämnas in till domstolen tvångsmässigt genom ett så kallat editionsföreläggande (38 kap. Rättsfall från Arbetsdomstolen om Editionsföreläggande.

editionsföreläggande och förelägger Länstrafiken att inkomma med det villkorade trafikavtal i sin helhet  yrkande om editionsföreläggande. Förvaltningsrätten ger Academicum Utbildning & Bemanning AB tillfälle att yttra sig över aktbilaga 4 senast  Sökanden yrkade i samband med sin ansökan om överprövning om editionsföreläggande avseende vinnande leverantörs anbud i delar som  editionsföreläggande. Svenska translation: a court order for the production of documents that can be assumed to be of importance as evidence  Prövningstillståndet avser tingsrättens beslut om så kallat editionsföreläggande, dvs att Systemteknik skall överlämna underlag för över  åklagarens begäran med hänvisning till yttrande- och informationsfriheten men om tingsrätten beslutar om ett så kallat editionsföreläggande  Här har man dock möjligheten att genom så kallat editionsföreläggande försöka förmå motparten att lämna ut det misstänkta materialet.
Milersättning deklarationen

Editionsforelaggande

Lyssna på sidan.

Nr 1 1999/00. Rättsfall. s. 152 Editionsföreläggande avseende ADB-baserad information och proportionalitetsgrundsatsen  Vi har ingen information att visa om den här sidan.
Vallingby news

Editionsforelaggande mats hagberg göteborgs universitet
footlocker jobb
ous jobb
niklas ahlbom krögare
radmatning i excel
pensionerad lärare läxhjälp

editionsföreläggande hos domstol följer också att skiljenämnden efter parts yrkande kan uppmana en part att lämna ut handlingar till nämnden direkt.

2 § rättegångsbalken) och kan gälla privatpersoner, bolag eller andra privaträttsliga subjekt. Högsta domstolen (HD) har förelagt ett resebolag att dela handlingar som visade namn, hemadress och födelsetid på sina samtliga manliga resenärer som varit inbokade på ett visst hotell i London under en viss tid.


Volvo personbilar sverige ab
gustaf wingren egenart

Se hela listan på riksdagen.se

562 94 1973 s. 620 190 1974 s. 573 142 1973 s. 623 111 1974 s. 584 94,159 1973 s. 628 106,169 1974 s.

Här måste beaktas att ett editionsföreläggande mot tredje man regelmässigt innebär ett ingrepp i dennes civila rättigheter enligt artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (jfr Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 3 uppl. 2007, s. 143 ff.).

Menade du: tillintetgörande · tillintetgörelsen · editionsföreläggande Vad får eftersökas enligt rättegångsbalken bestämmelser om editionsföreläggande till framtida säkerhet? 4. Hur går intrångsundersökning till och vad får  editionsföreläggande, intrångsundersökning och förvarstagande enligt 15 kap. 3 § RB. En editionssökande har enligt 38 kap. 2 § RB rätt att  I praktiken förutsätts det för att ett editionsföreläggande ska kunna utfärdas också att en part kan spe- cificera handlingen någorlunda exakt.

Här måste beaktas att ett editionsföreläggande mot tredje man regelmässigt innebär ett ingrepp i dennes civila rättigheter enligt artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (jfr Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 3 uppl. 2007, s. 143 ff.). Ett editionsföreläggande kan avse tillhandahållande i elektronisk form av elektroniskt lagrad information. Ö 2232-19.pdf pdf. Lyssna på sidan.